Aktuality

Očkování

Očkování proti černému kašli

  • je možné nyní pouze vakcínou Adacel Polio, proti černému kašli, tetanu, zášrtu a poliomyelitidě

  • identická vakcína ,která se používá k apikaci v rámci pravidelného očkování v dětském věku

  • hrazena pacientem cena 1100 Kč

Očkování proti klíštové encefalitidě provádíme ( od roku 2022 pro pacienty nad 50 let věku hrazeno plně pojištovnou).

Vydáno: 21.3. 2024


Aktuality

Vzhledem k naplnění kapacity nové pacienty nepřijímáme, z důvodu zabezpečení plynulosti provozu a udržení kvality péče o stávající pacienty.

Pilotní program pro časný záchyt karcinomu prostaty

Nově od ledna 2024 v ordinaci v rámci pilotního programu pro časný záchyt karcinomu prostaty provádíme odběr krve na PSA - prostatický specifický antigen a to u mužů :

ve věku 50-69 let,

nezařazených v urologické ambulanci

bez příznaků onemocnění prostaty

bez odběru PSA v posledních 2 letech

Vydáno: 2.1. 2024


Opatření pro minimalizaci nákazy KORONAVIREM

  1. Při příznacích infekce (nejen) dýchacích cest – (teplota, kašel, rýma, bolesti v krku, bolesti hlavy, ztráta čichu, zažívací obtíže)

    nevstupujte do budovy, spojte se telefonicky na čísle: 596 312 275

  2. Před návštěvou ordinace se předem telefonicky objednejte na konkrétní hodinu

  3. V případě infektu dýchacích cest prosíme v prostorách čekárny a ordinace používat respirátor!!

  4. Rady pro pacienty s akutním onemocněním COVID 19

Vydáno: 26.7. 2022


PCR testy, antigenní testy na COVID 19

Dle nynějších opatření PCR testy prováděny vyjímečně .

Ag testy prováděny přimo v ordinaci jsou plně dostačující.

Vydáno: 23.5. 2022

O nás

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

MUDr.Marian Czudek IČO: 084 21 871 Bratranců Veverkových 2874/1 Karviná Hranice 73301

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem • poskytování zdravotních služeb • vykazování hrazených zdravotních služeb • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

lékař MUDr. Marian Czudek
zdravotní sestra Joanna Bystroň

Smluvní zdravotní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 RBP, zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna

Ordinační hodiny

Pondělí - 12:00-17:00 17:00-18:00 (pro zvané)
Úterý 07:00-13:00 - -
Středa 07:00-13:00 13:00-14:00 (pro zvané) -
Čtvrtek 07:00-13:00 - -
Pátek 07:00-12:00 - -

Plánované odběry jsou prováděny od 7:00 do 9:00, následně nejpozději do 10:30.

Pořadí pacientů určuje lékař. Poslední pacient se hlási 30 minut před koncem ordinace.

Kontakt

Fotografie budovy

MUDr. Marian Czudek MUDr. Marian Czudek
  08421871
+420 596 312 275   +420 596 312 275
Bratranců Veverkových 2874/1, Karviná-Hranice   Bratranců Veverkových 2874/1, Karviná-Hranice